Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op:
  • iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GripFactory B.V., zijn leveranciers en opdrachtgevers, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  • op overeenkomsten met GripFactory B.V., voor de uitvoering waarvan door GripFactory B.V. derden (dienen te) worden betrokken.
  • de medewerkers van GripFactory B.V. en zijn directie.
 2. De toepasselijkheid van inkoop­ of andere voorwaarden van leveranciers en/ of opdrachtgevers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. GripFactory B.V. en leverancier en/of opdrachtgever zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen of zich een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden zijn opgenomen, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van GripFactory B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding geen enkel recht worden ontleend.
 2. GripFactory B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden als de leverancier en/of opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, dan wel in een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 3 – Uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. Is voor de levering van bepaalde zaken of uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever GripFactory B.V. schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij GripFactory B.V. een redelijke termijn dient te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. GripFactory B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 3. GripFactory B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien door GripFactory B.V. of hem ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 5. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is GripFactory B.V. gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen GripFactory B.V. bevoegde persoon en de leverancier en/of opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het bepalen van het tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van GripFactory B.V. op en is voor de leverancier en/of opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan GripFactory B.V. een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te leveren zaken of te verrichten werkzaamheden. Indien de leverancier en/of opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens GripFactory B.V. gehouden is, dan is de leverancier en/of opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van GripFactory B.V. daardoor direct of indirect ontstaan.
 7. Indien GripFactory B.V. met de opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is GripFactory B.V. niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat opdrachtgever gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 8. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij GripFactory B.V. alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
  • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op GripFactory B.V. rustende verplichting ingevolge de wet;
  • indien bedongen is dat de aflevering/werkzaamheden langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

 

Artikel 4 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. GripFactory B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • de leverancier en/of opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst GripFactory B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de leverancier en/of opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van GripFactory B.V. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  • zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van GripFactory B.V. kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van GripFactory B.V. op de leverancier en/of opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien GripFactory B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 2. Indien GripFactory B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enige wijze ontstaan.
 3. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever en/of leverancier toerekenbaar is, is GripFactory B.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor (in)direct ontstaan.
 4. Indien de opdrachtgever en/of leverancier zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is GripFactory B.V. gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever en/of leverancier, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door GripFactory B.V., zal GripFactory B.V. in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor GripFactory B.V. extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij GripFactory B.V. anders aangeeft.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven ten laste van de opdrachtgever en/of leverancier, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn voorraden en/of vermogen kan beschikken, staat het GripFactory B.V. vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van GripFactory B.V. op de leverancier en/of opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de leverancier en/of opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de leverancier en/of opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5 – Overmacht

 1. GripFactory B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de leverancier en/of opdrachtgever als hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid waarop GripFactory B.V. geen invloed kan uitoefenen, die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, jurisprudentie, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Werkstakingen in het bedrijf van GripFactory B.V. of van derden daaronder begrepen.
 2. GripFactory B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Voor zover GripFactory B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is GripFactory B.V. gerechtigd om deze delen separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6 – Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. GripFactory B.V.heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. GripFactory B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. GripFactory B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De opdrachtgever is nooit gerechtigd tot verrekening van het door hem aan GripFactory B.V. verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de leverancier en/of opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de leverancier en/of opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens BGK Integraal 2013. Indien GripFactory B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de leverancier en/of opdrachtgever worden verhaald. De leverancier en/of opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 7 – Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door GripFactory B.V. te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van een week na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door GripFactory B.V. verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. De garantie vervalt indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van GripFactory B.V., de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door overmacht.
 4. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan GripFactory B.V. te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan GripFactory B.V. te worden gemeld. De opdrachtgever dient GripFactory B.V. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij GripFactory B.V. opdracht gegeven heeft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, zal GripFactory B.V. de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van GripFactory B.V., vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is opdrachtgever gehouden de vervangen zaak aan GripFactory B.V. te retourneren en de eigendom daarover aan GripFactory B.V. te verschaffen, tenzij GripFactory B.V. anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, gemaakt door GripFactory B.V., integraal voor rekening van de opdrachtgever.
 9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens GripFactory B.V. en de door GripFactory B.V. bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. Indien GripFactory B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. GripFactory B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat GripFactory B.V. is uitgegaan van door of namens de leverancier en/of opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien GripFactory B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is deze van GripFactory B.V. beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van (het gedeelte van) de order, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van GripFactory B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. GripFactory B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van GripFactory B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan GripFactory B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de leverancier en/of opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. GripFactory B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van GripFactory B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 9 – Vrijwaring

 1. De leverancier en/of opdrachtgever vrijwaart GripFactory B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan GripFactory B.V. toerekenbaar is. Indien GripFactory B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de leverancier en/of opdrachtgever gehouden GripFactory B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de leverancier en/of opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is GripFactory B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van GripFactory B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de leverancier en/of opdrachtgever.

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij GripFactory B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van GripFactory B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft GripFactory B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 11 – Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze Algemene Advertentie Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 december 2018. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Algemene Voorwaarden.

Woerden, december 2018

GripFactory B.V.
Postbus 2214, 3440 DE Woerden
www.gripfactoryantislip.com